ZOBAM 2.0

 

 

De wereld staat voor een enorme uitdaging

 

 De wereld staat voor een enorme uitdaging: in 2050 moeten ruim negen miljard mensen worden gevoed. Bovendien zal, vooral onder invloed van demografische ontwikkelingen in Azië, het aantal mensen in de middenklassen de komende 15 tot 20 jaar groeien van twee tot vijf miljard. De invloed hiervan valt niet te onderschatten. Zo zal de vraag naar consumptiegoederen in nieuwe middenklasse groepen navenant toenemen. Verder wordt verwacht dat door de groeiende consumptiebehoeften de vraag naar voedsel 35%, naar water 40% en naar energie 50% hoger zal liggen dan nu het geval is. Dit stelt de wereld voor grote economische, ecologische en sociale uitdagingen. Duurzaamheid is allang niet meer een kwestie van zorg voor het milieu. Het gaat serieus om het behoud van de mens en zijn leefmilieu.
De nood aan duurzame innovaties wordt steeds urgenter. Dit is één op één door te vertalen naar onze activiteiten. De vraag naar schonere, slimmere en meer efficiënte machines en teelt methodes in de landbouw, de logistiek en de grond-, weg- en waterbouw zal alleen maar toenemen.

 

 Het Samenwerkingsverband Noord Nederland, een organisatie gericht op het realiseren van maatschappelijke en economische impact in Noord Nederland, is benaderd door ons bedrijf met het verzoek om steun te verlenen voor het uitvoeren van een proef voor de aanleg van een Zobam 2 systeem van ruim 5 hectare. Het SNN heeft onder meer ten laste van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie een subsidie voor de uitvoering van dit project verstrekt. Er wordt een machine ontwikkeld om de tape in de aardappel rug te leggen en wordt een voorziening gebouwd (volledig op zonne-energie) om meststoffen mee te geven met het water. Kortom een complete maar compacte installatie die makkelijk verplaatsbaar is en eigenlijk overal ingezet kan worden.

 

Hoewel het groeiseizoen nog niet ten einde is kunnen we nu al zeggen dat er zichtbare en meetbare resultaten zijn. Het aantal en de uniformiteit van de knollen dat uiteindelijk geschikt is voor de verwerkende industrie is nagenoeg verdubbeld omdat tijdens het poten en de knolzetting van de aardappelen er altijd voldoende water en meststoffen aanwezig zijn.

 

ZOBAM 2.0 ZOBAM 2.0 ZOBAM 2.0